Trải nghiệm & Mua sắm

Các cửa hàng gốm sứ

Các cửa hàng gốm sứ

Cửa hàng gốm sứ Nghệ nhân Nhân dân Trần Độ

Địa chỉ: Kiot 62, Khu D, chợ Gốm, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội

Cửa hàng gốm sứ Cương Duyên

Địa chỉ:  + 136A, thôn 5, làng Bát Tràng + Số 47C, chợ gốm làng cổ Bát Tràng

Cửa hàng gốm sứ Hùng Hậu

Địa chỉ: + 13 Giang Cao, Gia Lâm. Hà Nội + 74 Giang Cao, Gia Lâm. Hà Nội

Cửa hàng gốm sứ Quang Minh

Địa chỉ: 72 Giang Cao, Gia Lâm, Hà Nội

Cửa hàng gốm sứ Vạn An Lộc

Địa chỉ: Thôn 3, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội

Cửa hàng gốm sứ Tiến Bình

Địa chỉ: Thôn 5, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội